Top

โครงการพัฒนาหลักสูตร E-Learning

เกี่ยวกับโครงการ E-learning

การพัฒนาหลักสูตรการควบคุมยาสูบในระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง อันเป็นหน่วยวิชาการที่ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ในฐานะสถาบันหลักของสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นภาคีของหน่วยวิชาการที่ทําให้เกิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด้านการควบคุมยาสูบ

ขั้นตอนการเข้าอบรมกับโครงการ

Register
สมัครสมาชิก
Learning course
เข้าอบรมผ่านเนื้อหาออนไลน์
Quiz Test online
และทำแบบทดสอบ Online
Online Certificate
เมื่อผ่านแบบทดสอบแล้วสามารถออกใบประกาศนียบัตรได้ด้วยตัวเอง

โครงการพัฒนาหลักสูตร E-Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด้านการควบคุมยาสูบ